Osmiletý kluk uspoøádal propagaci nadace 5 star Legacy Foundation bìhem Summitu

úterý, října 28, 2014
Zakladatel Synergy, Dan Higginson, minulý týden pøivolal na jevištì Summitu velice dùležitého pøiznivce Synergy a projevil mu uznaní za jeho velkorysou snahu sebrat peníze pro nadaci 5 Star Legacy Foundation.

Saxon Flint, 8, syn Paule a Kate Flintových z Velké Británie mìl tento nápad už nìkolik mìsícù pøed tím, co se zúèastnil Summitu 2014 v Barcelonì. Zaèal vyrábìt desítky pletených gumièkových náramkù a doufal, že sebere peníze pro ubohé dìti z ménì prosperujících stran po celém svìte. Èlenové vedení Synergy byli Saxonovym gestem natolik zaujatí, že rozhodli o speciálním pøíspìvku pro tento úèel.

Synergy WorldWide

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.