Kvalitat Ujištění: Testování

Po sklizni se všechny suroviny převáží do výrobního závodu Nature’s Sunshine Products, kde se podrobí sérii hloubkových testů kontroly kvality, aby se zajistila jejich čistota a účinnost. Předtím, než je dovezená surovina schválena pro použití v jednotlivých produktech systému Synergy V3, prochází důkladným testováním. 

V jednotlivých fázích výroby se provádí celkem 247 testů!

Poté, co vyrobíme finální produkt, musí i tento projít 15 různými testy, a teprve poté obdrží finální schválení. Níže je uveden ukázkový popis některých testů, kterými musí suroviny projít, než se použijí v dávce produktů systému V3. Je nutno poznamenat, že produkty systému V3 a jejich suroviny musí úspěšně projít všemi testy – negativní výsledek testu znamená zamítnutí suroviny nebo hotového výrobku.

Infračervená spektroskopie (FTIR)

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) využívá infračerveného světla k ověřování pravosti a čistoty testované suroviny. Každá surovina má vlastní jedinečnou frekvenci, při níž absorbuje infračervené světlo; mapováním této frekvence v „absorpčním spektru“ ji můžeme porovnávat se standardní sadou v procesu formulace.

Chromatografie na tenké vrstvě

Test chromatografií na tenké vrstvě (TLC) nám umožňuje vytvořit „peptidovou mapu“ vzorku byliny a porovnat ji s knihovnou známých standardů. Pomocí tohoto testu jsme schopni identifikovat surovinu a ověřit si, zda jsou v ní přítomny všechny klíčové součásti.

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Extrémně citlivé automatizované měřicí přístroje nám umožňují analyzovat ingredience produktů ProArgi-9+, Mistify a PhytoLife. Tento nástroj využívá pokročilých analytických metod k separaci, identifikaci a kvantifikaci jednotlivých součástí. Každý z těchto hotových výrobků se testuje, aby bylo zajištěno, že splňuje všechny údaje na etiketě.

Analýza popela

Vzorky surovin se spalují při teplotě 700 stupňů Celsia po dobu jedné hodiny. Popel, který po spálení zůstane, je tvořen minerálními látkami, které se zváží a analyzují. Každá bylina má charakteristický obsah minerálních látek a odpovídající typický obsah popela. Pokud při testu zjistíme, že je obsah popela výrazně vyšší než typický obsah popela, dají se předpokládat nečistoty nebo cizorodé materiály. Ty se mohou objevit, pokud pracovníci při sklizni rostliny nedostatečně očistí, než nám je dodají. Analýza popela se špatným výsledkem vede k odmítnutí suroviny.

Detektor záření gama

Některé suroviny pochází z částí světa, které mohou být kontaminovány radiací. Při tomto testu se zjišťuje, zda jsou suroviny kontaminovány, díky čemuž jsou všechny produkty Synergy chráněny před radiací.

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Indukčně vázané plazma (ICP) má plamen, který hoří při 8727 stupních Celsia. Vzorek suroviny nebo hotového produktu se rozpustí v kyselině a poté se rozpráší doprostřed plamene. Jednotlivé prvky budou při hoření odlišeny různými barvami. Vysoce citlivý spektrofotometr měří jas jednotlivých minerálů v plameni a udává, v jaké míře je každý minerál přítomen ve vzorku (vyjádřeno počtem částic na miliardu). Pokud se v surovině nachází nežádoucí prvky, dodávka je odmítnuta. Při tomto testu se rovněž kontroluje přítomnost nežádoucích prvků, jako je arzén, olovo, kadmium a rtuť. Když jsou jednotlivé výrobky V3 dokončeny, provádíme jejich testování, aby bylo zajištěno, že obsah minerálů v nich odpovídá údajům na etiketě.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us